در جرّاحی لیفت پیشانی، تاج ابرو (وسطِ ابروها)  به سمت بالا لیفت می‌شود. هدف از انجام این جرّاحی افزایش فاصله‌ی ابرو از چشم‌ها می‌باشد. در  روش اندوسکوپیک، لیفت از طریق دو بُرش به اندازه‌ی تقریبیِ یک سانتی‌متر در بالایِ خط رویش مو و در داخل موهایِ سر انجام می‌شود. مزیّت این روش به مانند جرّاحی لیفت ابرو، ماندگاری بیشتر، نقاهت کمتر و همچنین عدم به جا ماندن اسکار جرّاحی است. لیفت پیشانی در اکثر موارد می‌بایست همراه با لیفت ابرو انجام شود.

خدمات وابسته به لیفت پیشانی

گالری لیفت پیشانی

ارتباط با کلینیک